LIDMAATSCHAP

Met dit formulier meldt u zich aan bij voetbalvereniging BRC. Door het verzenden van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan v.v. BRC om uw emailadres te gebruiken inzake communicatie aangaande de vereniging. Tevens gaat u akkoord met de door de vereniging opgestelde huisregels en verklaart u overeenkomstig te zullen handelen. Uw emailadres of telefoonnummer zullen niet aan derden worden verstrekt. Na het verzenden ontvangt u een bevestigingsmail.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit formulier, stuur deze dan in een bericht naar leden@vvbrc.nl.

Wijzigingen met betrekking tot u lidmaatschap kunt u doormiddel van onderstaand formulier doorgeven.

Wijziging doorgeven

Als een speler stopt met voetballen bij V.V.BRC, dan kan hij/zij alleen schriftelijk opzeggen. Dit kan door een email te sturen naar leden@vvbrc.nl. Geef daarbij ook graag de reden aan van stopen. Geef ook altijd door aan de leider/trainer dat je stopt met voetballen.

Bij afmelding na 30 juni ben je de volledige jaarcontributie verschuldigd voor het komende seizoen.
Gaat een speler naar een andere vereniging, dan kan de speler het afmeldformulier invullen en digitaal versturen. Daarna kan de speler zich aanmelden bij een nieuwe vereniging. De nieuwe vereniging verwerkt de aanmelding in Sportlink. Deze aanmelding moet nog door V.V.BRC worden goedgekeurd. Veel verenigingen vragen om een KNVB-nummer. Deze is te vinden door via de pc in te loggen op je account bij voetbal.nl, via de wedstrijdzaken app of op te vragen bij de ledenadministratie.

Einde lidmaatschap:
Artikel 10:
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van een lid
b. door opzegging door het lid
c. door opzegging namens de vereniging
d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichting van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten.
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
6. Indien een lid door de Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Contributie

LidsoortContributie
Senioren €        228,00
Jeugd tot 18 €        164,00
Jeugd tot 12 €        132,00
Jeugd tot 5 €        106,00
G-voetbal €        164,00
Trainende senioren en WKC €        138,00
Trainende junioren €           80,00
Rustende / steunende leden €           77,00
Donateurs €           38,00
Walking Football €           75,00
Jeu de Boules €           58,00

Participatie: €100,- of 12 uur vrijwilligerswerk

Met dit formulier meldt u zich als vrijwilliger aan bij voetbalvereniging BRC. Door het verzenden van dit aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan v.v. BRC om uw emailadres te gebruiken inzake communicatie aangaande de vereniging. Tevens gaat u akkoord met de door de vereniging opgestelde huisregels en verklaart u overeenkomstig te zullen handelen. Uw emailadres of telefoonnummer zullen niet aan derden worden verstrekt. Na het verzenden ontvangt u een bevestigingsmail.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit formulier, stuur deze dan in een bericht naar leden@vvbrc.nl.

Vrijwilliger

  • MM slash DD slash JJJJ