Gezocht: technisch jeugdcoördinator BRC

v.v. BRC is op zoek naar een technisch jeugdcoordinator voor aankomend seizoen. Heb je belangstelling of vragen dan zien we dat graag per mail verschijnen op: secretaris@vvbrc.nl

Profiel van technisch jeugdcoördinator

De technisch coördinator bewaakt de kwaliteit van de jeugdvoetbalactiviteiten voor de aan hem toegewezen teams of ledengroep. Het jeugdbeleidsplan van BRC  is daarbij leidend. Sportief en met plezier presteren is bij elke leeftijdscategorie het uitgangspunt.

Heb je belangstelling of vragen dan zien we dat graag per mail verschijnen op: secretaris@vvbrc.nl

Taken en verantwoordelijkheden

 1. Is eindverantwoordelijk voor de teamindeling (in overleg en samenspraak met de trainers en jeugdcommissie).
 2. Is verantwoordelijk voor het vinden en aanstellen van trainers (in overleg met jeugdcommissie)
 3. Organiseert en coördineert trainersoverleg (minimaal 1x per 2 maanden).
 4. Is verantwoordelijk voor een duidelijke, proactieve communicatie naar trainers/leiders en in voorkomende gevallen met ouders/verzorgers.
 5. Zorgt ervoor dat trainers/leiders helder, regelmatig en pro-actief communiceren met jeugdleden en ouders/verzorgers
 6. Dient als escallatiepunt als trainers/leiders er met elkaar niet uitkomen of als ouders het niet eens zijn met de trainer/leider en er zelf met de trainer/leider niet uitkomen.
 7. Afmeldpunt voor de trainers als trainers ’n keer niet kunnen trainen. Coördinator zorgt voor vervanging.
 8. Dient als contactpersoon en communicatiekanaal naar de jeugdcommissie.
 9. Ziet er op toe dat trainingen consequent worden gegeven en in lijn zijn met jeugdbeleidsplan.
 10. Zijn met regelmaat zichtbaar langs de velden bij wedstrijden en trainingen
 11. Beslist over wisseling van spelers tussen de teams en neemt initiatief tot wisseling als daar aanleiding toe is.
 12. Ziet toe op het feit dat trainers/leiders handelen conform waarden & normen en gedragsregels bij BRC.

Competenties:

De technisch jeugdcoördinator beschikt over de volgende competenties:

 • Initiatief

Liever uit zichzelf beginnen dan passief afwachten. Onderneemt acties, ook wanneer daar niet om gevraagd is. Draagt uit eigen beweging ideeën of oplossingen aan

 • Betrokkenheid

Spreekt met enthousiasme over voetbal en de verenging Voelt zich verantwoordelijk voor de voortgang en kwaliteit binnen de vereniging Zet zich waar nodig extra in en is makkelijk enthousiast te maken om iets op te pakken.

 • Samenwerken

Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is. Zoekt samenwerking en overleg, deelt informatie met anderen en staat open voor ideeën en inbreng van anderen

 • Communicatief vaardig

Ontwikkelt en onderhoudt een voor de vereniging relevant netwerk van contacten die zonodig ondersteuning, informatie of medewerking kunnen geven, zowel intern als extern. Gebruikt correct taalgebruik, brengt gedachten vlot en duidelijk onder woorden Spreekt to-the-point, wijdt niet onnodig uit brengt mondelinge boodschappen begrijpelijk over.

Kan argumenten kracht bij zetten wanneer er tegenstand optreedt.

Spreekt waardering naar anderen uit en geeft complimenten.

 • Luisteren

Tonen belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge communicatie, vraagt door op onduidelijkheden in het betoog van een ander. Luistert met aandacht en laat anderen uitspreken.

 • Vakkennis

Volgt en kent actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Gebruikt in discussies en notities vakinhoudelijke argumenten. Heeft kennis van specifieke voetbalzaken zowel in de diepte als breedte.

 • Plannen & organiseren

Bepalen van prioriteiten en aangeven van benodigde acties, tijd en middelen om gegeven doelstellingen te kunnen bereiken. Zaken conform planning in beweging zetten en regelen.

 • Resultaatgericht aansturen

Aansturen van trainers/leiders op concrete output. Geeft naar de trainers/leiders duidelijk aan wat van hen wordt verwacht.

 • Delegeren

Taken en bevoegdheden op een duidelijke manier communiceren aan de trainers en leiders

 • Besluitvaardigheid

Beslissingen nemen door het ondernemen van acties; zich vastleggen door het uitspreken van meningen, hakt knopen door en maakt duidelijke keuzes.

Andere berichten